Կանոնակարգեր

Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք


Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք


Կանոնակարգ 16/1 «Էլեկտրոնային փող թողարկելու թույլտվության տրամադրման, կասեցման և դադարեցման կարգն ու պայմանները, Էլեկտրոնային փող թողարկողներին ներկայացվող պահանջները»


Կանոնակարգ 16/2 «Էլեկտրոնային փողերի թողարկման և սպասարկման շրջանառության կարգն ու պայմանները, էլեկտրոնային փողերով գործարքների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները»


Կանոնակարգ 17/01 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները»


Կանոնակարգ 17/02 «Վճարահաշվարկային կազմակերպություների գործունեության կարգավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող տնեսական նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը»


Կանոնակարգ 17/03 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ֆինանսական և այլ հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եւ հրապարակումը»

Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայք


Սպառողների համար ստեղծված «Ֆինանսներ բոլորի համար» ինտերնետային կայք


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ինտերնետային կայք

 

 

Կիսվել
Թարմացված է 29.10.2021 12:00